06-54646689

Strategisch advies

Maatschappelijke ontwikkelingen

Als organisatie je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, het liefst in samenwerking met andere organisaties buiten je primaire blikveld. Dit in het belang van het doel.

We werken graag samen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Kansengelijkheid als voorbeeld.

In wijken werken wij samen met maatschappelijke- en onderwijspartners, met gemeenten en kinderopvang. Daar waar besturen zelf subsidie ontvangen, helpen wij zoeken naar de gezamenlijke mogelijkheden, veelal wijkgericht. Zodat het niet zo is dat het ene kind op een school met subsidietoekenning mee mag doen aan de gesubsidieerde activiteiten en het andere kind, uit eenzelfde flat en met eenzelfde achtergrond, maar op een andere school, hier van uitgesloten is omdat de weging van de school bijvoorbeeld onvoldoende hoog is. Waar we rekening houden met de subsidievoorwaarden, zoeken we in breder verband ook de rek met het doel voor ogen.

Onze ervaring is dat samenwerking gaat stromen als meerdere (convenant)partners gaan voor het gezamenlijke doel in plaats van het eigen doel. Hierbij willen wij graag ondersteunen en hier een bijdrage bij leveren. Omdat het bij ons dan ook stroomt!

Wij ondersteunen de samenwerking met het verkennen en aanjagen van de samenwerking, de vormgeving van een governance, de financiƫle afwikkeling van projecten, met het onder de aandacht brengen van aanpalende mogelijkheden. Alles vanuit de gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en in contact en afstemming met de lokale-, regionale- danwel landelijke overheid.

Waar mogelijk leggen we dwarsverbanden met de professionals van de toekomst, met de studenten van regionale mbo's en hbo's om een rol te vervullen.

Bij alles wordt nauw samengewerkt met de penvoerder(s) en stuurgroep (zodra deze is ingericht).

Daarnaast werken we ook veel met partijen uit het primair- en voortgezet onderwijs, sport-, cultuur- en welzijnspartners en (gemeentelijke) overheden. Dit onder andere bij door de overheid gesubsidieerde trajecten als School en Omgeving (Rijke Schooldag), de HCA of bij RIF-innovatietrajecten.

Samenwerking mbo-hbo
Ook in de samenwerking tussen mbo en hbo denken wij graag mee, bijvoorbeeld in de rol van onafhankelijk secretaris.

Een voorbeeld waarbij dit nu gebeurt is de Campus Kind en Educatie in Zwolle, een samenwerking tussen de opleidingsinstellingen met Kind en Educatieopleidingen waarbij zowel de interprofessionele samenwerking als de arbeidsmarkt(problematieken) onderdeel zijn en waarbij de agenda in gezamenlijkheid vorm wordt gegeven.

Een ander voorbeeld is een strategisch overleg tussen een mbo- en hbo-instelling waarbij alle directeuren van beide instellingen elkaar periodiek treffen om tot een gezamenlijke (regionale) visie en afstemming te komen, resulterend in bijvoorbeeld de ontwikkeling van Associates degrees, waarbij een gemengd ontwikkel- en docententeam mbo-hbo wordt ingezet.